ιεραποστολή

To πρόγραμμα MED.I.T.A. στοχεύει στην εφαρμογή ενός «Λιμενικής Πληροφοριακής Κοινότητας». Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας βασίζεται στην εμπειρία η οποία αποκτήθηκε στα πλαίσια του πρόγραμματος “MOS4MOS”, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσίας ΤΕΝ-Τ.

Πιο συγκεκριμένα το MEDITA στοχεύει στην:

  1. Μείωση του απαιτούμενου χρόνου αναμονής για είσοδο, η οποία στις μέρες μας προκαλεί μεγάλες σειρές αναμονής στις πύλες;
  2. Μείωση της παραγόμενης ρύπανσης από τα σταθμευμένα οχήματα και τους μη-βελτιστοποιημένους δρόμους;
  3. Δημιουργία ενός κοινού πληροφοριακού δικτύου από τους εταίρους, εφαρμόζοντας τεχνολογίες αυτοματισμού στον έλεγχο του φορτίου και των οχημάτων με στόχο την περαιτέρω βελτίωση την αποθήκευση και διάχυση πληροφοριών (π.χ. το σχεδιασμό διαδρομής, την παρακολούθηση των προϊόντων με υψηλό κίνδυνο για το θαλάσσιο
    περιβάλλον, κλπ);
  4. Δημιουργία μιας διαδικασίας εξόρυξης δεδομένων με σκοπό την αναγνώριση στατιστικών πληροφοριών για τις χρησιμοποιούμενες οδούς και την ταξινόμηση τους;
  5. Εφαρμογή μιας ενιαίας πλατφόρμας με στόχο την διάχυση πληροφοριών ανάμεσα στα μέλη του προγράμματος ΜED.I.T.A. ή άλλα εξουσιοδοτημένα/ενδιαφερόμενα μέρη.