Συνεργάτες

Το έργο MED.I.T.A. επεκτείνει την υφιστάμενη γνώση υλοποιώντας ένα καινοτόμο σύστημα το οποίο ενοποιεί τα υποσυστήματα της κοινότητας των παρόχων υπηρεσιών logistics και την ενοποίηση τους μέσω ενός ευρύτερου Συστήματος. Το Σύστημα αυτό θα δημιουργήσει μια κοινότητα διατροπικών μεταφορών η οποία θα μοιράζεται τεχνολογίες με σκοπό την βελτίωση της κίνησης και την απλοποίηση και την εξέλιξητων διαδικασιών. Σε αυτό το σύστημα συμμετέχουν διάφοροι φορείς, κατά κύριο λόγο του τομέα των Logistics, οι οποίοι θα συνεργαστούν και θα ανταλλάξουν τεχνολογική γνώση και θα αναπτύξουν κοινές διαδικασίες ώστε να δημιουργήσουν μια κοινή στρατηγική στα πλαίσια της Μεσογείου. H στρατηγική αυτή στοχεύει να ξεπεράσει τους υφισταμένους περιορισμούς, που προέρχονται από μια κατακερματισμένη μεταφορική αγορά αναφορικά με την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών. Η ανάγκη διάθεσης γνώσης, δεδομένων και πληροφοριών είναι ο λόγος για την δημιουργία αυτού του έργου και η κοινοπραξία του MED.I.T.A. περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς φορείς οι οποίοι θα υποστηριχθούν από ένα εταίρο από την Περιοχή ΙΡΑ (το Container Terminal και Terminal Γενικού Φορτίου του Λιμένα Bar) καθώς και από τον Λιμένα της Τρίπολης στον Λίβανο σαν εξωτερικούς συνεργάτες. Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επιλέχθηκαν για την εξειδίκευση τους και την ετοιμότητά τους να συμμετάσχουν στην Λιμενική Πληροφοριακή Κοινότητα του MED.I.T.A. Πράγματι, το έργο επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ των επιχειρηματικών και θεσμικών εταίρων, ήτοι επιχειρησιακοί εταίροι, λιμάνια, χερσαία τερματικά, Περιφέρειες και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. – Ιταλία
Τύπος εταίρου: Επιχειρησιακός
Ρόλος: Το Interporto Toscano προσφέρει υπηρεσίες logistics υψηλών προδιαγραφών και υψηλής αξίας σε εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις μεταφορών & logistics. Λαμβάνοντας υπόψη το μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου οι πολιτικές μεταφορών επαναπροσδιορίζονται με βάση την αειφορία, την δυνατότητα χρήσης συνδυασμένων μεταφορών και της αποτελεσματικότητας, το Interporto Toscano έχει ως στόχο να επαναπροσδιορίσει τις παραδοσιακές επιχειρηματικές έννοιες και να αναπτύξει και να προσφέρει νέες λύσεις στους πελάτες του.
Δεξιότητες: Σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή των υποδομών και των υπηρεσιών για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Περιφέρεια της Τοσκάνης – Ιταλία
Τύπος εταίρου: Θεσμικός
Ρόλος: Η Περιφερειακή Διοίκηση της Τοσκάνης είναι Φορέας αρμόδιος για το κανονιστικό πλαίσιο και τον σχεδιασμό και υλοποίηση των δημόσιων έργων.
Δεξιότητες: Δημιουργία και υιοθέτηση νόμων, ανάπτυξη σχεδίων και προγραμμάτων, δραστηριότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης σχετικά με τις δραστηριότητες με θέματα που σχετίζονται με την δημιουργία των νόμων, των πλάνων και των προγραμμάτων.

Λιμενική Αρχή του Livorno – Ιταλία
Τύπος εταίρου: Θεσμικός
Ρόλος: Η προώθηση και ανάπτυξη του λιμανιού του Livorno στα πλαίσια μιας Λιμενικής Πληροφοριακής Κοινότητας, εφαρμόζοντας τεχνολογικές καινοτομίες
στην παραγωγή και στις διαδικασίες, και βελτιώνοντας τις υποδομές.
Δεξιότητες: Ανάλυση, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας καθώς και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε., αλλά
και Εθνικά – Περιφερειακά προγράμματα. Το προσωπικό του Λιμένος διαθέτει σημαντική εμπειρία και υψηλό επίπεδο ικανοτήτων στα logistics, στις τεχνολογίες πληροφορικής και στην εκπαίδευση.

CFLI – Intermodal Logistics Training Consortium – Ιταλία
Τύπος εταίρου: Θεσμικός
Ρόλος: Συμβολή και διασφάλιση της ανάπτυξης επιχειρησιακών και διαχειριστικών προτύπων. Διαχείριση του έργου MED.I.T.A. και υλοποίηση των στόχων του, συμπεριλαμβανομένων της πληροφοριακής δικτύωσης, των διαδικασιών πληροφοριακών ροών, εξόρυξη δεδομένων, χαρτογράφησης επιχειρησιακών διαδικασιών και ανασχεδιασμός.
Δεξιότητες: Οργάνωση και διαχείριση των διατροπικών μεταφορών, σχεδιασμός, τεχνολογίες δικτύου, εξόρυξη δεδομένων, διαδικασίες διοίκησης και διαχείρισης, εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού.

Interporto Marche Spa – Ιταλία
Τύπος εταίρου: Επιχειρησιακός
Ρόλος: Το Interporto Marche προσφέρει υπηρεσίες logistics υψηλών προδιαγραφών και υψηλής αξίας σε εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις μεταφορών & logistics. Λαμβάνοντας υπόψη το μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου οι πολιτικές μεταφορών επαναπροσδιορίζονται με βάση την αειφορία, την δυνατότητα χρήσης συνδυασμένων μεταφορών και της αποτελεσματικότητας, το Interporto Marche έχει ως στόχο να επαναπροσδιορίσει τις παραδοσιακές επιχειρηματικές έννοιες και να αναπτύξει και να προσφέρει νέες λύσεις στους πελάτες του.
Δεξιότητες: Σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή των υποδομών και των υπηρεσιών για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Valenciaport Foundation for Research, Promotion and Commercial Studies of the Valencian region (Valenciaport Foundation) – Ισπανία
Τύπος εταίρου: Επιχειρησιακός
Ρόλος: Η συνεισφορά στην ικανοποίηση των αναγκών ιχνηλάτησης των διαχειριστών των διατροπικών μεταφορών και των εταιριών οδικών μεταφορών,
παρέχοντας λεπτομερείς και υψηλής ποιότηταςπληροφορίες, μέσω καινοτόμων τεχνολογιών πλοήγησης σε ένα τερματικό σταθμό RoRo στο λιμάνι της Valencia, και προώθηση νέων πράσινων πολιτικών για τις μεταφορές όπως οι διατροπικές μεταφορές και η ναυτιλία μικρών αποστάσεων.
Δεξιότητες: Το Foundation Valenciaport έχει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών στον τομέα των συστημάτων ΤΠΕ για διατροπικές μεταφορές, λιμενικές υπηρεσίες, υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, στην ανάλυση των πρακτικών των συνδυασμένων μεταφορών και πράσινων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών αναλύσεων κόστους-οφέλους καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και στην ανάπτυξη και την πειραματική λειτουργία πρωτοτύπων.

Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ομάδα Συστημάτων Μεταφορών – Ελλάδα
Τύπος εταίρου: Θεσμικός
Ρόλος: Ανάπτυξη, δοκιμή, εφαρμογή και υποστήριξη του Συστήματος ΤΠΕ του MED.I.T.A., συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως αναγνώρισης παγίων και των συστημάτων πρόσβασης βάσει RFID τεχνολογιών. Το ΚΕΠΠ θα συμβάλει στη προώθηση του state-of-theart, στη ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης της κατανομής και χρήσης των πόρων.
Δεξιότητες: το ΚΕΠΠ έχει μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό, στην κατασκευή και στην υποστήριξη της εφαρμογής των συστημάτων, υποδομών και υπηρεσιών για την εφοδιαστική αλυσίδα. Επιπλέον το ΚΕΠΠ έχει βοηθήσει στην αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων και παρέχει εμπειρογνωμοσύνη σε ζητήματα ανάπτυξης τεχνολογιών.

Λιμενική Αρχή Πάτρας Α.Ε. – Eλλάδα
Τύπος εταίρου: Επιχειρησιακός
Ρόλος: το Λιμάνι της Πάτρας στοχεύει στη βελτίωση των κυκλοφοριακών ροών για τα φορτηγά και την διευκόλυνση της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, το Λιμάνι της Πάτρας έχει ως στόχο την υιοθέτηση και προώθηση των υποδομών ΤΠΕ, μιας Λιμενικής Πληροφοριακής Κοινότητας, την
προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας από την άποψη των διαδικασιών και την βελτιστοποίηση διαχείρισης των υποδομών.
Δεξιότητες: Σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή των υποδομών και των υπηρεσιών για την εφοδιαστική αλυσίδα.

CTGC – Τερματικός Σταθμός ε/κ και γενικού φορτίου – Μαυροβουνιο
Τύπος εταίρου: Επιχειρησιακός
Ρόλος: Το ΣΕΜΠΟ και το Terminal Γενικού Φορτίου του CTGC στοχεύει στη βελτίωση της κυκλοφορίας του φορτίου και στην διευκόλυνση της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων. Το CTGC θα αναπτύξει και θα προωθήσει νέες τεχνολογίες ΤΠΕ.
Δεξιότητες: Σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή των υποδομών και των υπηρεσιών για την εφοδιαστική αλυσίδα.